fbpx

תקנון ומדיניות כללי 

1 .הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידי המשתמש באתר https://hanishitrit.com/ ( להלן: “האתר”) ועל כל רכישה אשר תתבצע בינך )להלן: “המזמין ו/או הלקוח”( באמצעות האתר ו/או רכישה טלפונית ומהווים הסכם מחייב בינך ובין חני שיטרית מפעילת האתר בכתובתה ברחוב דרך אבן גבירול 1 ת”א, כתובת מייל: shitritchani@gmail.com ( להלן: “החברה”). 

2 .תקנון זה הינו מסמך משפטי מחייב ויהווה בסיס משפטי לכל מחלוקת בין הלקוח ובין החברה. 

3 .אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. 

מבוא 

4 .כותרות הפרקים מובאות לצרכי שם נוחות והתמצאות ולא ישמשו בפרשנות התקנון. 

5 .כל האמור בתקנון זה בלשון זכר נעשה לצרכי נוחות בלבד ותקף לגבי נקבה בהתאם.

 6 .השימוש באתר כפוף להקפדה על כללי התקנון. 

7 .אחריות החברה מוגבלת כמפורט בהסכם זה. 

8 .החברה לא תהא אחראית לפעולות בין צדדים שלישיים. שימוש באתר 

9 .האתר משמש לרכישת מוצרים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל ורשאים לרכוש בו בני 18 ומעלה, בעלי דואר אלקטרוני וכתובת מגורים בישראל, אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף בישראל. 

10 .הנך רשאי להשתמש בתכנים באתר בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה בלבד. 

11 .אין להשתמש בתכנים באתר באופן אחר מהקבוע בתנאי השימוש באתר, אלא באישור החברה בהסכמה מפורשת מראש ובכתב. 

12 .גלישה באתר ו/או רכישת מוצר מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג עפ”י הוראות התקנון. 

13 .המחירים באתר כוללים מע”מ, אלא אם צוין אחרת באופן מפורש. 

14 .אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המצויים באתר. 

15 .אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי אם בדרך של משלוח פרסומות ו/או בכל דרך אחרת ללא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב ובהתאם לתנאיה ושיקול דעתה הבלעדי של החברה. 

16 .החברה לא תהא אחראית לתוכן פרסומי ו/או לנזקים בין אם ישירים ו/או עקיפים העלולים להיגרם בשל כך. מאגר מידע 

17 .במסירת מידע אישי הנך נותן הסכמתך כי המידע האישי ייכלל במאגר המידע האמור וכי החברה תהא ראשית לעשות בו שימוש בהתאם לתקנון האתר. 

18 .בעת שימוש באתר נאסף מידע אודות הדפים והמודעות שהוצגו בפני המשתמש. 

19 .המידע אינו מזהה את המשתמש באופן אישי ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. בין היתר, קיים מידע בעל אופי סטטיסטי כללי בלבד. החברה רשאית לשמור את המידע ולהשתמש בו לצרכיה על פי מגבלות תנאי שימוש אלו והוראות הדין ובין היתר הפקת וניתוח מידע. 

20 .המשתמש רשאי לדרוש בכל עת את מחיקתו ממאגר המידע של החברה ובמקרה כזה יימחקו כל הרישומים הנוגעים לך ונתונים אודות פעולות אשר בוצעו על ידך באתר לרבות הזמנות. אספקה 

21 .החברה מתחייבת לעשות את מירב המאמצים לספק את המוצר עד 14 (ארבעה עשר) ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה וזאת בכפוף לאילוצי חברת השילוח / חברת הדואר / זמינות החברה ובכפוף לאזור החלוקה. 

22 .הגדרת ימי עסקים לשילוח ההזמנה הינם ימים א-ה לא כולל ימי שישי ושבת, ערבי וימי חג וימי סגר כללי או חלקי. 

23 .יובהר כי החברה אינה מתחייבת כי ההזמנה תסופק תוך 14( ארבעה עשר( ימי עסקים והיא שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לדחות את מועד ביצוע האספקה, על פי שיקול דעתה הבלעדי. 

24 .החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לספק ו/או להפיץ מוצרים לאזורי חלוקה מסוימים וזאת לפי שיקול דעתה ובכלל זה אזורים המוגבלים מבחינה ביטחונית. 

25 .עלויות השילוח משתנות בהתאם לאזור החלוקה ומופיעות בדף ההזמנה בעת הרכישה. 

להלן מחירון:

שילוח באזורי המרכז: 35, ברכישה מעל 1000 שח משלוח חינם, אזור הצפון/ דרום, יש ליצור קשר לבירור עלות מדויקת

26 .מועד השלמת ההזמנה ע”י המשתמש ייחשב ממועד אישור ההזמנה בהתקיים שני תנאים מצטברים: 

1.26 .אישור הספק להימצאות המוצר במלאי. 

2.26 .אישור חברת האשראי כי התשלום עבור המוצר שולם במלואו. 

27 .החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים כלפי המזמין בגין איחור במסירת המוצר שאינו עולה על 7( שבעה( ימי עסקים ממועד תום 14( ארבעה עשר( ימי העסקים הקבועים לשילוח בתקנון ולא תהא למזמין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בעניין עיכוב במסירה. 

28 .הודעה בדבר עיכוב במסירה תימסר לחברה בתוך פרק זמן סביר ממועד האספקה הקבוע מיום ההזמנה ובכל מקרה לא יאוחר משלושה ימים מתום מועד האספקה הקבוע ובכפוף לאזור החלוקה. 

29 .מבלי לגרוע מהאמור לעיל החברה איננה אחראית לכל נזק שייגרם למזמין כתוצאה מעיכוב במסירת המוצר ו/או אי אספקתו כתוצאה משביתה ו/או עיכוב הנובע מחברת השליחויות ו/או מכוח עליון ובין היתר מלחמה ו/או פעולות איבה ו/או מצבי חרום ו/או נזקי טבע. 

30 .החברה אינה מתחייבת כי כלל המוצרים המופיעים באתר נמצאים במלאי בכל רגע נתון וככל שמוצר שהזמין הלקוח 

31 .חסר במלאי, יקבל על כך הודעה מתאימה ובאפשרותו לקבל את מלוא התמורה ששילם ו/או קבלת זיכוי כספי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל החברה איננה אחראית לכל נזק שייגרם למזמין כתוצאה ממוצר אשר הוזמן וחסר במלאי ולא יהיה למזמין כל טענה כנגד החברה בעניין זה. החזרות 

32 .החזרת מוצר לחברה תתאפשר בכפוף לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981( להלן: “חוק הגנת הצרכן”) מוצרים בהזמנה אישית לא ניתן להחזיר, ביטול עסקה ניתן לבצע עד 3 שעות מההזמנה.

33 .החזר כספי יינתן באופן בו בוצע התשלום תוך 14 ימי עסקים מיום ביטול העסקה ובכפוף להחזרת המוצר לחברה בכתובתה שמצוינת לעיל ו/או בכל מקום אחר בו תבחר החברה. לחילופין, תינתן האפשרות למזמין לקבל זיכוי ו/או להחליף את המוצר, הכל לפי שיקול דעתו.

על מנת לבצע ביטול עסקה יש לפנות למייל shitritchani@gmail.com

פרסומים ופרסומות 

34 .במועד הרשמה לאתר לרבות במועד מסירת פרטי משתמש ו/או מסירת כתובת דואר אלקטרוני ו/או בביצוע הזמנה, המשתמש מסכים ומאשר לחברה לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת ועל פי שיקול דעתה הודעות מכל סוג בהקשר לפעילות החברה ו/או פעילות האתר. 

35 .החברה ו/או מי מטעמה רשאית לשלוח לך מעת לעת, בדואר אלקטרוני ו/או בכל מדיה אחרת, מידע בדבר שירותיה וכן מידע בעל תוכן שיווקי ו/או פרסומי לרבות חומר מקצועי, עדכונים, פרסומים, הודעות והצעות שונות בהתבסס על מידע המצוי במאגרי המידע שברשותה. 

36 .כמו כן ידוע למשתמש כי בכל עת יוכל להסיר עצמו מרשימת התפוצה ע”י שליחת הודעה חוזרת בין אם התוכן נשלח בדואר אלקטרוני ובין אם בהודעת טקסט. הגבלת אחריות 

37 .כלל המוצרים הנמכרים באתר הינם באחריותו הבלעדית של היצרן. 

38 .החברה ו/או האתר אשר בבעלותה אינם החברה היצרנית ולכן לא יישאו בכל אחריות למוצרים שנמכרים באתר. 

39 .נתוני הפריטים אשר נמסרים באתר הם כפי שנמסרו לחברה על ידי החברה היצרנית והם באחריותם הבלעדית. 

40 .האתר ו/או החברה לא יהיו אחראים לתוכנם ונכונותם של נתונים אלו. 

41 .ברכישת המוצרים, אין החברה ו/או האתר אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם למזמין ו/או ללקוח לרבות נזקים בריאותיים. 

42 .האחריות הבלעדית לנזקים כלשהם שנגרמו משימוש במוצר אשר נרכש דרך האתר הינה בידי החברה היצרנית של אותו המוצר. 

במידה וישנה בעיה באחד המוצרים שנרכשו באתר ניתן לפנות אלינו על מנת שנבצע בדיקה מול הספק/יצרן.

43 .אין לראות בטקסטים המופיעים באתר, לרבות פרטי המוצרים הנמכרים בו, משום הבעת דעה לאופי המוצר, טיבו ו/או פעולתו הרפואית מטעם החברה ואין לראות בחברה כאחראית לעולה מן הכתוב בתיאור המוצרים ואופן פעולותיהם לרבות יתרונותיהם הבריאותיים. 

44 .התכנים והמידע באתר אינם מהווים חוות דעת רפואית ו/או תחליף רפואי להתייעצות עם רופא. כל מידע רפואי המופיע באתר זה הינו אינפורמטיבי בלבד ואין לראות בו בדרך כלשהיא ייעוץ רופא ו/או המלצה לטיפול ו/או תחליף לייעוץ או טיפול. 

45 .יש לקרוא את הוראות השימוש של המוצרים בעלון היצרן על גבי המוצר טרם השימוש. 

46 .תמונות, הדמיות וכיו”ב המופיעים באתר, נועדו להמחשה בלבד. 

47 .החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לנזקים שייגרמו למשתמש כתוצאה משימוש באתר ולא יישאו בכל נזק ישיר ו/או עקיף לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. 

48 .החברה אינה מתחייבת כי השירות והתוכן המופיע באתר יהא נקי מתקלות ושגיאות, הפרות אבטחה, וירוסים או זמינות מתמדת. 

49 .למשתמש לא תהא כל טענה, דרישה או תביעה כלפי החברה בגין האמור בסעיף זה. 

50 .ככל שיופיעו באתר קישורים לאתרי אינטרנט שאינם של החברה הרי שהחברה אינה אחראית לתקינותם, אמינותם, חוקיותם, ביצועיהם של אותם אתרים ו/או לתוכן המוצג בהם ו/או לאיכות וטיב השירותים והמוצרים המסופקים על ידם. 

51 .המעבר לאתרים אלו באמצעות הקישורים נעשית על אחריות המשתמש בלבד ולא תהיה למשתמש כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בעניין זה. שינויים באתר 

52 .החברה שומרת לעצמה את הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי כל צורך להודיע מראש על הפסקת זמינות השירות באתר מעת לעת לצרכי תחזוקה ו/או ארגון ו/או לכל צורך אחר. 

53 .החברה רשאית לשנות את מבנה האתר, מראהו, היקפו וזמינות המוצרים באתר לפי שיקול דעתה הבלעדי וכן שינוי בכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו. 

54 .החברה שומרת לעצמה את הזכות ולפי שיקול דעתה הבלעדי לערוך שינויים בתנאי השימוש באתר וזאת ללא כל הודעה מוקדמת. 

55 .החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת , על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר של משתמש, כמפורט בתקנון זה וכן לרבות המקרים הבאים: 

1.55 .במידה ויתברר כי התבצעה ו/או מתבצעת פעילות בלתי חוקית או שלדעת החברה נעשתה פעילות בלתי חוקית באתר ו/או; 

2.55 .לדעת החברה המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין ו/או; 

3.55 .המשתמש הפר תנאי מתנאי התקנון ו/או; 

4.55 .המשתמש מסר בעת ההרשמה פרטים שגויים במתכוון ו/או בזדון ו/או; 

5.55 .המשתמש ביצע מעשה ו/או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או באתר ו/או במי מטעמם. אבטחה 

56 .החברה נוקטת אמצעים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות הלקוחות והמשתמשים באתר ובין היתר מיישמת מנגנוני אבטחה מתקדמים בכדי לאבטח את המידע המצוי באתר. עם זאת, לא ניתן לשלול באופן מוחלט שיבושים ו/או חדירות למערכות, מחשבים ושרתי החברה ו/או לחברות שרתים חיצוניות בהם משתמשת החברה. 

57 .בשל כך, מסירת המידע על ידי המשתמש דרך האתר הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה במקרה בו מידע אישי מן המערכת ייאבד ו/או ייחשף לגורמים שאינם מורשים אשר יעשו בו שימוש. קניין רוחני 

העברת מידע של הלקוח לצד ג’ תתבצע רק לצורך אספקת המוצר / חברת המשלוחים, החברה המספקת את המוצרים, פרטי האשראי של הלקוחות לא יועברו לצד ג’.

58 .כל זכויות הקניין הרוחני באתר לרבות, אך לא רק, זכויות היוצרים, פטנטים, סימני המסחר, סודות מסחריים וארגון סידור המידע שבו הינם רכושה של החברה בלבד ו/או של צדדים שלישיים שהחברה קיבלה מהם רישיון ו/או אישור כדין. 

59 .זכויות קניין רוחני אלו, חלות בין היתר על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו, קוד המחשב של האתר וכן כל פרט אחר הקשור בהפעלתו. 

60 .חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או למכור ו/או לשווק ו/או להעמיד לרשות הציבור ו/או לעשות שימוש בתמונות ו/או סימנים מסחריים ו/או מפרטים ו/או סרטונים ללא רשות מפורשת מאת החברה מראש ובכתב ובכפוף לאותה הרשאה. 

61 .חל איסור מוחלט לתרגם תוכן כלשהוא ללא רשות מפורשת מאת החברה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הרשאה. 

62 .אין להשתמש בנתונים ו/או בתכנים כלשהם המוצגים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנטי ו/או בשירות אחר כלשהוא ללא רשות מפורשת מאת החברה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הרשאה. 

63 .ככל שיש באתר סימני מסחר, תמונות ו/או נתונים שנמסרו לפרסום על ידי חברות ייצור, אזי סימני המסחר ומידע זה הינם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם בלא הסכמתן המפורשת. שונות 

64 .פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה ו/או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל ויתבררו במידת הצורך בבתי המשפט המוסמכים של מחוז ירושלים. 

65 .המשתמש מצהיר ומתחייב כי הוא מודע לתקנון, קרא את תוכנו והוא מסכים להוראותיו ולתנאיו וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או בעליה ו/או מי מטעמה בנוגע לאמור לעיל.

×